વિભાગો

One response to “વિભાગો

  1. aataawaani October 7, 2014 at 6:32 pm

    પ્રિય સુરેશ ભાઈ
    તમે એક માણસની કદર કરવા માટે કેટલો બધો સમયનો ભોગ આપો છો .અને તમને યોગ્ય મદદ કરવા માટે કોઈ તૈયાર નથી એ બહુ દુ :ખની વાત કહેવાય
    મારા માટે વિના સ્વાર્થે તમે કાર્ય આરંભ્યું એ હું તો નહિ ભૂલી શકું પણ મારી પ્રજાએ પણ ન ભૂલવું જોઈએ .
    તમે મારામાં એક ચેતના બક્ષી છે .મારા જીવનનો ઝાંખો દીવડો થઇ રહ્યો છે .એમાં તમે દીવેલ પૂરીને વાત સંકોરી છે . આનું નામ જાની દોસ્ત . દિલોજાન દોસ્ત ,નિ:સ્વાર્થી સન્મિત્ર

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: