કૃષ્ણ જન્મ નિમિત્તે એક રાસડો

એક કૃષ્ણ જન્મ નિમિત્તે એક રાસડો આપને વાંચવા આપું છું  .ગીતમાં 4 વસ્તુ બહુ મહત્વની હોય છે  .

 1.  કવિએ અલંકારિક શબ્દો વાપરીને  ગીતની રચના કરી હોય
 2.  કેવી ઢબથી ગાવું
 3. સારા મધુર સુરીલા અવાજ વાળું  ગાનારું  લતા મંગેશકર, આશા ભોસળે  , મહમદરફી   ,  મુકેશ   . જેવું કોઈ ગનારું હોય
 4.  એના માટે તાલબધ્ધ  . વાજિંત્રો હોય  તો રંગ જામતો હોય છે  .

હવે આ પિંગળ શાસ્ત્ર  ભણ્યા વગરના  ગામડિયા કવિનો   રાસડો વાંચો  .

આજ કાના તારો જનમ દિવસ અમે ઉજવીશું  ,
જનમ દિવસ ઉજવીને મોજુ માણશું
આતો જનમ દિવસ ઉજવીને મોજુ માણશું  .   1
ખારેક ટોપરાને ઘીમાં  બાવળીયો ગુંદ ભેળવીશું
કાઠાતે ઘઉંનો  લોટ નાખી લાડુડા  બનાવીશું
આતો કાઠાતે  ઘઉંનો  લોટ નાખી  લાડુડા  બનાવીશું   .2
ઇરે લાડુડા માતા  જ્શોદાજીને કાજે જો
ધાવણીયા   ધવરાવે કાનાને હેતથી
 આતો   ધાવણીયાં  ધવરાવે  કાનાને  3
પાંચ સાત  ભાઈ ભેગા  મળીને રાસ રમીશુંજી
રાસડાની  રમ ઝટે ઢોલડિયાઢબુકશે
આતો રાસડાની  રમઝટે  ઢોલડીયાં  ઢબુકશે   4
“આતાશ્રીએ ”  આ રાસડો   પ્રેમથી   બનાવ્યો જો
ગાય  સુણેને  લખે વાંચે   સમૃધ્ધિ  એની  બમણી થશે
આતો  ગાય  સુણેને  લખે  વાંચે  સમૃધ્ધિ એની  બમણી   થશે   5

One response to “કૃષ્ણ જન્મ નિમિત્તે એક રાસડો

 1. pragnaju ઓક્ટોબર 18, 2015 પર 7:34 પી એમ(pm)

  1. هريے سواها
  2. دےوكي ندناي سواها
  3h. كسهنترے سواها
  4. پراتمنے سواها
  5. پيتامبراي سواها
  6. پوردےواي سواها
  7. رمےشاي سواها
  8. كرشاي سواها
  9. پرےشاي سواها
  10. پرااي سواها
  11. سرےشاي سواها
  12. اچيتاي سواها
  13. واسدےواي سواها
  14. دےواي سواها
  15. دھرابھارهرترے سواها
  16. كرتنے سواها
  17. رادھكےشاي سواها
  18. پرسمے سواها
  19. بھووراي سواها
  20. دويگولوكناتھاي سواها
  21. سدامنستتھارادھكاشاپهےتوے سواها
  22. گھرنے سواها
  23. ماننيمانداي سواها
  24. دويلوكاي سواها
  25. لسدگوپوےشاي سواها
  26. اجاي سواها
  27. رادھكاتمنے سواها
  28. چلتكڈلاي سواها
  29. كتلنے سواها
  30. كنتلسرجے سواها
  31. كداچد-رادھايا رتھستھاي سواها
  32. دويرتناي سواها
  33. سدھاسودھبھوچاراي ​​سواها
  34. دويواسسے سواها
  35. كداورندكاريچارے سواها
  36. سولوكے مهارتنسهاسنستھاي سواها
  37. پرشانتاي سواها
  38. مهاهسبھےشچامرےرويجيماناي سواها
  39. چلچچھترمكتاوليشوبھماناي سواها
  40. سكھنے سواها
  41. كوٹكندرپليلابھراماي سواها
  42. كوننوپرالكرتاگھريے سواها
  43. شبھاگھريے سواها
  44. سجانوے سواها
  45. ربھاشبھوروے سواها
  46. ​​كرشاگاي سواها
  47. پرتاپنے سواها
  48. ابھشڈاسدوردڈكھڈاي سواها
  49. جپاپشپهستاي سواها
  50. شاتودرشريے سواها
  51. مهاپدموكش ستھلاي سواها
  52. چندرهاساي سواها
  53. لستكددتاي سواها
  54. ومبادھرشريے سواها
  55. شرتپدمنےتراي سواها
  56. كريٹوججولابھاي سواها
  57. سكھيكوٹبھرورتتماناي سواها
  58. نكجے پريارادھياراس سكتاي سواها
  59. نواگاي سواها
  60. دھرابرهمردرادپرارتھتسدھرا بھاردوريكريارتھ پرجاتاي سواها
  61. يدوے سواها
  62. دےوكيسوكھيداي سواها
  63. بدھنچچھدے سواها
  64. سشےشاي سواها
  65. وبھوے سواها
  66. يوگماينے سواها
  67. وشوے سواها
  68. ورجے ندپتراي سواها
  69. يشوداستاكھياي سواها
  70. مهاسوكھيداي سواها
  71. بالروپاي سواها
  72. شبھاگاي سواها
  73. پوتناموكشداي سواها
  74. شيامروپاي سواها
  75. ديالوے سواها
  76. انوبھجناي سواها
  77. پللواگھريے سواها
  78. تراورتتسهاركارے سواها
  79. گوپاي سواها
  80. يشودايشسے سواها
  81. وشوروپدرشنے سواها
  82. گرگدشٹاي سواها
  83. بھاگيوديشريے سواها
  84. لسدوالكےليے سواها
  85. سراماي سواها
  86. سواچاي سواها
  87. كوننوپرے شبديجے سواها
  88. جانهستےرورجشاگےرگمااي سواها
  89. ددھسپرشے سواها
  90. هےيگويدگدھبھوكترے سواها
  91. ددھستےيكرتے سواها
  92. دگدھبھجے سواها
  93. بھاڈبھےترے سواها
  94. مردبھكتوتے سواها
  95. گوپجاي سواها
  96. وشوروپاي سواها
  97. پرچڈاشچڈپربھامڈتاگاي سواها
  98. يشوداكرےربندھنپراپتاي سواها
  99. ادياي سواها
  100. مگريومكتپرداي سواها

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: