આતાના એરિઝોનામાં કચરાનું પૂર !

સાભાર –  ડો. કનક રાવળ

Advertisements

5 responses to “આતાના એરિઝોનામાં કચરાનું પૂર !

 1. Vinod R. Patel August 18, 2013 at 5:46 pm

  પાણીની શક્તિ કેટલી ગજબ હોય છે એ આ વિડીયોમાંથી માલુમ પડે છે .

  એના રસ્તામાં જે કઈ આવે એ એના પુરમાં ખેંચી જાય છે .

 2. Pingback: આતાના એરિઝોનામાં કચરાનું પૂર ! | હાસ્ય દરબાર

 3. jagdish48 August 19, 2013 at 3:44 am

  આતા,
  કચરાના પુરની સામે ઉતરાખંડમાં આવેલા ‘માનવતા’ના પુરની ઝલક જુઓ –

 4. હિમ્મતલાલ August 19, 2013 at 6:20 am

  उत्तर प्रदेशमे पानीका पुर आया अरिज़ोने में लक्देका पुर आया कला अप्रम पार वाला एमा पहोंचे नहीं विचार प्रभु तारी कला अपरम पार जी

 5. P.K.Davda August 19, 2013 at 8:17 am

  કોઈ કોઈ બ્લોગમાં પણ આવું પૂર આવે છે.

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: