પતાયત સર્પ સાથે ભાઈબંધી

આપ આવા  ખડચીતરા સર્પ સાથે રમત કરી શકો છો ?એની સાથે પ્રેમથી વર્તો તો કદ્ફી કરડવાનો નથી। પણ આવા જોખમી ધંધા કરવા માટે જબરદસ્ત હિંમત જોઈએ.ये कोन्स यक्दा है जो वा हो नहीं सकता
हिम्मत करे इनसान तो क्या हो नहीं सकता ?

 

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: