આતાનો મોરલી નાદ, વીંછી।સર્પ સાથે રમત

http://youtu.be/9hjrtDyucWA

 

હમણાં હું જંગલમાં રખડી શકતો નથી એટલે સાપ વગેરે  લાવી શકતો નથી એટલે  મારી જૂની મુવી નો વિડીયો આપને સેવામાં રજુ કરું છું  કેવા લાગ્યા આતા નાં સર્પ પકડવાના ધંધા

 

 

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: