Daily Archives: જૂન 14, 2013

સંતોભાઈ સમય બડા હરજાઈ

પ્લવંતે પસ્તરા નીરે માનવા:ઘ્નનંતી રાક્ષાસાન

ક્પય :કર્મ કુર્વન્તિ કાલસ્ય  કુટીલા  ગતિ :

સમય સમય બળવાન હૈ નહિ પુરુષ બલવાન

કાબે લુંટી ગોપિકા યેહી અર્જુન યેહી બાન

રાગ :-નાથ કૈસે ગજકો બંધ છુડાયો

સંતોભાઈ           સમય બડા હરજાઈ  સમયસે કોન બડા  મેરે ભાઈ  સંતોભાઈ સમય બડા હરજાઈ  ……….1

રામ અરુ લછમન બન બન ભટકે સંગમે જાનકી માઈ કાંચન  મૃગકે પીછે  દોડે સીતા હરન  કરાઈ …………………….સંતોભાઈ  2

સુવર્ણ મયી લંકા રાવનકી જાકો સમંદર ખાઈ દસ મસ્તક બીસ ભુજા કટાઈ ઈજ્જત ખાક મિલાઈ ………………………..સંતોભાઈ 3

રાજા યુધિષ્ઠિર દ્યુત ક્રીડામે  હારે અપને ભાઈ રાજ્યાસન ધન સંપતી હારે દ્રૌપદી વસ્ત્ર હરાઈ …………………………..સંતોભાઈ 4

યોગેશ્વરને ગોપીગનકો ભાવસે દિની  બિદાઈ બાવજૂદ અર્જુન થા રક્ષક બનમેં ગોપિ લુંટાઈ ………………………………સંતોભાઈ 5             બાવજૂદ =હોવા છતાં

જ્લારામકી પરિક્ષા કરને પ્રભુ આયે વરદાયી સાધુ જનકી સેવા કરને પત્નિ  દિની  વીરબાઈ ……………………………સંતોભાઈ 6

આઝાદી કે લીએ બાપુને અહિંસક લડત ચલાઈ ઐસે બાપુકે સીને પર હિંસાને ગોલી ચલાઈ ……………………………સન્તોભાઈ  7

દેશીંગા દરબાર નવરંગ સે ગદા નિરાશ નજાઈ સમા પલટા જબ ઉસ નવરંગ કા બસ્તીસે ભીક મંગાઈ ………………સંતોભાઈ 8

સુન્ની સદ્દામ હુસેન્કો એક દિન સમયને ગદ્દી દિલાઈ કુર્દ શિયા કો માર દિએ જબ સમયને ફાંસી દિલાઈ ……………સંતોભાઈ 9

પાની ભરકર બરતન સરપર દોડકી હુઈ હરિફાઈ જવાં લડકિયાં પીછે રહ ગઈ ભાનુ  પહલી આઈ ……………………..સંતોભાઈ  10       ભાનુમતી =આતાની ઘરવાળી

પાનીકા ઝઘડા પોલીસ લાઈનમેં  હોતા થા મેરે ભાઈ દલપત રામને ભાનુમતી કી નલસે ડોલ ઉઠાઈ ……………….સંતોભાઈ 11

ક્રોધાવેશમે ભાનુમતીને અપની ડોલ ઉઠાઈ દલપત રામકે સરમે  ઠોન્કી લહુ લુહાન હોજાઈ …………………………..સંતો ભાઈ 12

અબ વો ભાનુ  ચલ નહીં સકતી નિર્બલ હોતી જાઈ અપને હાથોં ખા નહીં સકતી કોઈ ખિલાવે તો ખાઈ ………………સંતોભાઈ 13

ડો હઝાર સાત અગસ્ત્કી જબ દુસરી તારીખ આઈ ઇસ ફાની દુનિયાકો છોડકે ભાનુને લીની વિદાઈ …………………સંતોભાઈ 14

એક ગુજરાતી પટેલ સપુતને શ્રીજી સે માયા લગાઈ શ્રીજી આકે હૃદય બિરાજે તબ કઈ મંદર બનજાઇ ………………..સંતોભાઈ 15

વિક્રમકે દાદાકી તનખા માહકી  બારા રુપાઈ વિક્રમ ખુદકી એક મિનીટકી બઢકર બારા રુપાઈ ……………………….સંતોભાઈ 16

ગોરધન ભાઈ પોપટને એક દિન સિંહ કો માર ગિરાઈ અબ ગોરધન ભાઈ નિર્બલ  હોગયે મખ્ખી  ઉડાઈ ન જાઈ …સંતોભાઈ 17           ગોરધનભાઈ =આતા ના મિત્ર

નંગે પેર બકરીયા ચરાઈ કોલેજ ડીગ્રી પાઈ કોલગેટ ને ઉસકી કલા  પરખ કર નઈ નઈ શોધ કરવાઈ ………………..સંતોભાઈ 18ઉઘાડા પગે બકરી ચારનાર =આતાનો પુત્ર

ઘરમે બૈઠ કે લિખતા પડતા  યાર્ડ મેં કરતા સફાઈ કરા સુજાને  હિજોકી કલાકો જગ મશહુર કરાઈ …………..સંતોભાઈ 19  કરા = કનક રાવળ સુજા =સુરેશ જાની  હિજો =બ્લોગરકી દુનિયામે સબસે છોટી 92 બરસકી ઉમરકા  આતા

પ્યાઝકા થા જબ બુરા જમાના લોક મુફત લે જાઈ વોહી પ્યાઝ અબ મહંગી હો ગઈ ગરીબ્સે ખાઈ ન જાઈ …………..સંતોભાઈ 20

અતિ પાપીષ્ટ જ્મારો પારાધી ધીવર ઓર કસાઈ દુનિયાં  માંસાહાર કો છોડે સબ હોવે સુખદાઈ ……………………..સંતોભાઈ 21  ધીવર =મચ્છીયારો

અમરલોક્સે  આઈ ગંગા કરને પાપ ધુલાઈ વોહી ગંગા અબ મૈલી હો ગઈ કોણ કરેગા સફાઈ ……………………………સંતોભાઈ  22

વિશ્વામિત્ર કી દેખ તપસ્યા ઈંદ્ર કો ઈર્ષા આઈ ઈંદ્ર ને ભેજી અપ્સરા મેનકા તપસ્યા ભંગ હોજાઈ ……………………..સંતોભાઈ  23

ઋતુ મતિ મેનકા ઋષિકો  ભેટી જોરસે બાથ ભિડાઈ  મેનકા વિશ્વામિત્ર ઋષિ સે ગર્ભ વતી હો જાઈ ……………..સંતોભાઈ  24

શકુંતલા ક જબ જન્મ હુવા તબ ઋષિકો દેને આઈ ઋષિને સાફ ઇનકાર કિયા તબ કણાદ મુનીકે પાસ જાઈ ……સંતોભાઈ 25

બ્લોગર હિજો તપસ્યા કરને ઘોર જંગલ કો જાઈ મેનકા ન આઈ નાગિન આઈ હિજોને સરપર  ચડાઈ ……………….સંતોભાઈ 26

દૂધ બેચન કો ઘર ઘર ભટકે  બૈઠે બાદા  બિકાઈ શીલવતી ખાવે સુખી રોટી વૈશ્યા ખાવે મિઠાઈ …………………….સંતોભાઈ 27 બાદા = શરાબ

બેર બબુલ કી ઝાડી કે બિચ  સોને વાલા”  આતાઈ  “વોહી આતા અબ અમેરિકા આયા દેખો કૈસી જમાઈ …………સંતોભાઈ 28