Daily Archives: જાન્યુઆરી 6, 2013

કેટલાક ઠગલોકો હિપ્નોટીઝમની કળા જાણતા હોય છે .

બેત્રણ ધુતારા રોડની નજીક ઉભા હોય એમના એક ઠગે ઝભ્ભો લુંગી પહેર્યા હોય તે ની નીચે  ઠગ નું રાખ ચોપડેલું શરીર હોય .આલોકો પોતાની ઝાળમાં ફસાઈ શકે એવા લોકોની શોધમાં હોય .કોઈ  ગામડી યો હતો કે એવો કોઈ રસ્તે આવતો જુવે કે તુરત ઝભ્ભો કાઢીનાખીને અર્ધો નગન . દેખાય એવી લુંગી ઉંચી કરીને રસ્તાની એકબાજુ આડે પડખે સુઈ જાય ચાલતો આવતો માણસ એની નજીકથી પસાર થાય એટલે  આ આડો પડેલો માણસએને  પૂછે ,ભલે એ માણસ ધન્ધુસરનો હોય પણ હિન્દી બોલે અને તોજ એનો પ્રભાવ પડે બેટા મહાકાલી માંકા મંદર કિધર હે ,આવતલ માણસને મંદિરની ખબર હોય તો રસ્તો બતાવે ન ખબર હોય તો   કહે બાપુ મેરેકુ ખબર નથી .એટલું બોલી એ હાલતો થાય ,ઠગના સાગરિત જે બાજુમાં ઉભા હોય એ  આ માણસને કહે કાકા તમે બહુ ભાગ્યશાળી  માણસ  છો કેમકે તમારી સાથે બાપુ બોલ્યા .આ બાપુ મહાન ઓલિયા છે .અમે અહી ક્યારના ઉભા છીએ પણ બાપુ કહી બોલતાજ  નથી .આ બાપુએ કેટલાય લોકોના દુચાલાકીથી ચાલાકીથી :ખ દુર કર્યા છે . એકભાઈ  નો દિકરો ભણવામાં બહુ  ઠોઠ દરેક પરીક્ષામાં ના પાસજ  થાય .એના માબાપને બાપુનો ભેટો થયો ,બાપુની કૃપા થઇ અને છોકરો સારામાં સારા નંબરે પાસ થઇ ગયો .બીજું બાપુ એકદમ  નિ :સ્પૃહી છે .અને આવી બીજી બીજી કેટલીય વાતું કરે .અને એ આવતલ માણસને એમ કહે તું બાપુ પાસે જલ્દી પહોંચી જા અને તારે કોઈ મુંઝવણ હોય એ બાપુને કહે  એટલે બાપુ તારી મૂંઝવણ દુર કરી નાખશે। માનસ ઠગ પાસે જાય .અને દુ:ખનાં રોદણાં રુવે .ઠગ થોડી મીઠી મીઠી વાતો કરે અને પછે એવું બોલે કે બેટા તેરા એ દુ:ખ દુર હોજાય  તો તું  મેરેકુ એ તેરી પગડી દેદેગા ?માણસ  હા કહે એટલે ઠગ બોલે જબ લા ર્તેરી પગડી એટલે માણસ પાઘડી આપે એટલે પાઘડી પાછી આપે અને બોલે બેટે મેં તેરી પગ્દીકો ક્યાકારું એમ કહી પગડી  પાછી  આપી દ્યે  ફરી પાછો ઠગ બોલે .અગર તેરા કામ બન જાય તો તું મેરેકુ એક રૂપિયા દેગા ?માણસ  કહે હા બાપુ  તો ઠગ કહે દે રૂપિયા માણસ  રૂપિયો આપે એટલે એને એનો રૂપિયો લઇ પાછો હાથ માં  આપે ત્યારે એટલે ચાલાકીથી એને બે રૂપિયા હાથમાં પકડાવી દ્યે  આથી માનસ એકદમ અંજાય જાય એ એની હિપ્નોટિ ઝમની પકડમાં આવી જાય .અને હરખાતો હરખાતો ઉભેલા ઠગને કહે તમારી વાત ખરી છે બાપુએ મને એકના બે કરી આપ્યા .બાપુબહુ ચમત્કારી છે .ગઠીયા આ માણસને ઉભો રાખીને એવું કહે કે બાપુ આજે બહુ મુડમાં હોય એવું લાગે છે લે હું એની પાસે જાઉં .કદાચ મને પણ એકના ડબલ કરી આપે ,એમ કહી એ ઠગ પાસે જાય અને માનસ દેખે એમ ગણીને પચાસ રૂપિયા  સુતેલા ઠગની પાસે મુકે માણસ  આ બધો તમાસો જોઈ રહ્યો હોય  જેવા પૈસા મુકે એવો પડેલો ઠગ પોતાના હાથથી આઘા ખસેડે અને બોલે જ ઉઠાલે તેરે પૈસે  .એવું બોલે પૈસા  લઈલે અને તુરત ગણે તો સો રૂપિયા વધી ગયા હોય .ઉભેલા માણસે આબધુ જોઈ લીધું હોય . એ માણસ ઉભેલા ઠગને પૂછે બાપુ કાલે અહી હશે ,તો હું કાલે આવું અને મારા ઘરમાં ચાર હજાર રૂપિયા પડ્યા છે ઈ લેતો આવું .  મુર્ખ બીજે દિવસે ચાર હાજર રૂપિયા લઈને આવે ,અને બોલે બાપુ હું બહુ ગરીબ માણસ છું અને બહુ નાણાં ભીડમાં છું તો બાપુ મારા ઉપર કૃપા કરીને ડબલ કરી આપો  ઠગ પૂછે ડબલ કરદુ  તો લાલચુ બોલે દક ચર્ગના કરી આપોતો કરી આપોતો મારું ઘણું  કામ થઇ જાય .તો  લા મેરે હાથમે પૈસે દે , ચોગુના કરનેકે લીએ મેર્રેકું ઉજળી માકે મંદિર જાના પડેગા .તેરેકુ મેરી સાથ આના હો તો આ તુભી ઉજલી માકા દર્શન કાકે ધન્ય હોજા જો એ માનસ એની સાથે જાય તો બીજી તરકીબ અજમાવે ના આવેતો  પોતે એકલો જાય અને પાછો નો આવે એનો જે સામાન પથારી પાસે પડ્યો હોય એ એના સાગરિત સાંભળી લ્યે .બે વકૂફ  ઘણી  વાટ  જુવે પણ નો આવે એટલે માથું કૂટતો ઘરે જાય .મને  જાદુ ની  કેટલીક કરામતો આવડે છે .એક વખત મારી પાસે સો સો ની ત્રણ નોટો હતી આ વખતે હું સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોકરી કરતો હતો ..સરદારનગરમાં એક સોમનાથ કરીને પોલીસ વાળો નોકરી કરતો હતો .એના એક પગનો પંજો કોઈ રોગને કરને કાપી નાખવો પડેલો એટલે એ ફક્ત ઓફીસમાંજ નોકરી કરતો .મને એક સબ ઇન્સ રે કહ્યું કે હિંમત લાલ અમારા મહેમાન ને કોઈ જાદુની ટ્રીક બતાવો મેં એક કાગળની કટકી જમીન ઉપરથી મારા ખાઈ હાથમાં મૂકી અને એક સોની નોટ કાઢી બતાવી .મેમાન . બોલ્યા હવે બીજી નોટકાઢી બતાવો તો તમે  ખરા  મેં કીધું હું ખોટો છું અને આ મારું જાદુ પણ ખોટું છે .એમ બોલી મેં એક બીજી સોની નોટ કાઢી બતાવી  .થોડી વારે સોમનાથ બોલ્યો હિમ્મત લાલ અહી મારી પાસે આવોતો,હું એની પાસે ગયો એટલે સોમનાથ મારે પગે પડ્યો અને બોલ્યો મહેરબાની કરીને મને ચાર પાંચ નોટો કરી આપોને હું બહુ ભીડમાં છું,મેં કીધું  ગાંડા ભાઈ આવી રીતે હું કાગળના કટકા માંથી નોતું બનાવી શકતો હોઉં તો હું આવી નોકરી શામાટે કરું .