કવીશ્વરો માટે બોધ

કવિરાજા કવિતાકે અબ મત કાન મરોડો ધંધે કી કુછ બાત કરો કુછ પૈસે જોડો, શેર શાયરી કવિરાજા ના કામ આયેગી કવિતાકી પોથીકો ઢીમક ખા જાએગી .

બાર શબ્દ હૈ નાજ હોરહા મેંગા દિન દિન ,ભૂખ મરોગે રાત કટેગી તારે ગીન ગીન ,ઇસીલીએ કહતાહું ભૈયા યેસબ છોડો ધંધેકી કુછ બાત કરો કુછ પૈસે જોડો

છોડો કલમ ચલાઓ મત કવિતાકી બાકી ઘરકી રોકડ દેખો કિતને પૈસે બાકી કિતના ઘરમેં ઘી હૈ કિતના ગરમ મસાલા કિતને પાપડ બડી મલોડી મિર્ચ મસાલા

કિતના તેલ લોન મિર્ચી હલ્દી ઔર ધનિયા કવિરાજા ચુપકેસે તુમ બન જાઓ બનિયા પૈસે પર રચ કાવ્ય ભૂખ પર ગીત બનાઓ ગેહું પર હો ગજલ ધાનકે શેર સુનાઓ

લોન મિર્ચી પર ચોપાઈ ચાવલ પર દોહે શુગલ કોયલે પર કવિતા લિખ્ખો તો સોહે કમ ભાડેકી ખોલી પર લિખ્ખો કવ્વાલી ધન ધન કહો રુબાઈ પૈસે વાલી

શબ્દકા જંજાળ બડા લફડા હોતાહે કવિ સંમેલન દોસ્ત બડા  ઝઘડા હોતાહે મુશાયરો કે શેરો પર રગડા હોતાહે પૈસે વાલા શેર બડા તગડા હોતાહે

ઇસીલિએ કહતાહું મત સર ફોડો ધન્ધેકી કુછ  બાત કરો કુછ પૈસે જોડો ઔર કવિતાકે અબ મત કાન મરોડો

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: