બે ટોળાં

માણસોનાં બે ટોળાં વાતો ચિતો કરતા રસ્તે હાલ્યા જાતાં તાં . એટલામાં  એક ટોળાના મુખીએ બીજા ટોળાના     મુખીને કીધું કે જો તમારામાંથી  એક માણસ અમારા ટોળામાં  આવી જાય તો આપણાં બેય ટોળાનાં માણસોની સંખ્યા સરખી થઇ જાય .
એની વાત સાંભર્યા  પછી બીજી ટોળીનો  મુખી બોલ્યો .કે એના કરતા એક માણસ તમારી ટોળીમાંથી  જો એક   અમારી ટોળીમાં  આવે તો  તમારા કરતા અમે બમણા
થઇ જઈએ .
હવે આપ ડાયા માણસો વિચાર કરીને કયો કે  એકેક ટોળીમાં  કેટલા માણસો હોય ?તમને જબાબ  આવડે તો ભલે નકર જબાબ દેવા વાળો હું  ઓગણીસ વરસનો બેઠો છું.  પણ બે દિવસ તમારા જાબાબની વાટ જોયા પછી હો ?  લ્યો તંયે થાવ ભાયડા

Advertisements

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: