ભાઈ ચારો વધી જશે

ભાઈ ચારો વધી જશે
ભાઈચારો વધી જાશે આ જગમાં ભાઈચારો વધી જાશે .જગતમાં ભાઈચારો વધી જાશે …..૧
હાં નાત જાત ધર્મ ભેદ ભૂલી જઈને માનવી  એકત્ર થાશેરે ભાયું બેનું માનવી એકત્ર થાશે
હેજી એક સંપીલા માનવીના પછી નવાંનવાં   શાસ્ત્રો લખાશેઆ જગમાં ભાઈચારો વધી જાશે …૨
હાઁ વાઘ બકરી બેય  ખંભા  મેળવીને પાણી પીવા જાશે સિંહણ નાં બચલા કાકડી ખાશે
જવાનું  હિંસક અહિંસક થાશે
હેજી  ચિત્તા અને સિંહ બેય  ભેગા થઈને મૃગ સાથે કુદવા જાશે અંબામાનો વાઘ પણ તરબૂચ ખાશે ૩
હાઁ  કાલકા માતા પાડા છોડીને  કેળાં પપૈયા  ખાશે વિષ્ણુનો ગરુડ નારિયલ ખાશે  આ જગમાં ૪
હેજી ધરતી  ફાડી પ્રભુ અવતાર લ્યે તો આવા દિવસો દેખાશે  કોશલ્યા ,દેવકી નહિ દેખાશે
હાઁ “અતાઈ”કહે આવા દિવસો આવવાની વાટડી જોયા કરાશે આ જગમાં ભાઈ ચારો વધી જાશે ૫

Advertisements

2 responses to “ભાઈ ચારો વધી જશે

  1. aataawaani January 31, 2012 at 10:44 am

    ભલે તી લાગવગ લગાડી
    પણ ગમે ઈં કરેને જબાબ તાં દેદીધો .ઉભો રે વાહો ફરને હું તારો વાહો થાબડા

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: